Cel Projektu

Nabycie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych u 40 os. (24/K i 16/M) w wieku 18-24 i 25-64 lata z województwa łódzkiego (powiatu opoczyńskiego) do potrzeb regionalnej gospodarki w okresie 23 miesięcy.
- podniesienie wiedzy z zakresu przedmiotów maturalnych: j.polski, matematyka i wybranego przedmiotu przez 20 os. w wieku 25-64 lata z województwa łódzkiego (powiatu opoczyńskiego) w okresie 23 miesięcy
- podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez 20 os. w wieku 25-64 lata z województwa łódzkiego (powiatu opoczyńskiego) w okresie 23 miesięcy
- podniesienie kwalifikacji i wiedzy z zakresu matematyki, j.polskiego, geografii, WOS, j.angielskiego lub j.niemieckiego przez 20 osób w wieku 18-24 lata z woj.łódzkiego (powiatu opoczyńskiego) w okresie 23 miesięcy dzięki uczestnictwu w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.