Zadania przewidziane w projekcie

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego dla 20 os w wieku 25-64 lata z:
j.polskiego = 90 godz.,
j.obcego = 90 godz.,
matematyki = 90 godz.,
oraz wybranego przedmiotu = 90 godz.

- 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 20 osób w wieku 18-24 lata zgodnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły (640 godz. w ciągu 4 semestrów)
Realizator