Projekt realizowany jest w okresie od 4 maja 2009r. do 28 lutego 2011 r.
Celem głównym projektu jest nabycie, uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników Państwowej Straży Pożarnej, które przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług oraz podniesienia świadomości Beneficjentów Ostatecznych w zakresie korzyści płynących z kształcenia. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie warunków oraz lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności - by stać się atrakcyjniejszym na rynku pracy. Kolejnymi celami szczegółowymi przedsięwzięcia są: zwiększenie szans na awans społeczno-zawodowy, zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej, wzrost motywacji do samodoskonalenia się.